പ്രമാണങ്ങളുടെ പട്ടിക

അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രമാണങ്ങളും ഈ പ്രത്യേക താളിൽ കാണാവുന്നതാണ്.

പ്രമാണങ്ങളുടെ പട്ടിക
 
ആദ്യതാൾമുൻപത്തെ താൾഅടുത്ത താൾഅവസാന താൾ
തീയതി പേര് ലഘുചിത്രം വലിപ്പം ഉപയോക്താവ് വിവരണം
10:46, 21 ജനുവരി 2018 Yuridia.jpg (പ്രമാണം) 98 കെ.ബി. Shibukthankappan {{Album cover fur |Article = യൂറിഡിയ |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = |Artist = |Label = |Graphic Labe...
08:02, 21 ജനുവരി 2018 MAP OF CINEMAS.png (പ്രമാണം) 49 കെ.ബി. Kaitha Poo Manam {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= ലോക സിനിമ |വിവരണം= 2009ലെ ഐഎംഡിബിയുടെ കണക്കനുസരിച്ച് ലോകത്തെമ്പാടുമ...
07:17, 21 ജനുവരി 2018 Cortana.windows10.png (പ്രമാണം) 25 കെ.ബി. Shibukthankappan {{Logo fur |Article = കോർട്ടാന |Use = <!--Choose: Infobox / Org / Brand / Product / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used for = |Owner = |Website = |History...
05:47, 21 ജനുവരി 2018 PunyakotiPoster.png (പ്രമാണം) 108 കെ.ബി. Arunsunilkollam {{Film poster fur |Article = പുണ്യകോടി |Description = This is the cover art for Punyakoti. The cover art copyright is believed to belong to the distributor of the film or the publisher of the film. |Source...
17:56, 18 ജനുവരി 2018 D.F.M.F TRUST LOGO.jpg (പ്രമാണം) 19 കെ.ബി. Kaitha Poo Manam {{Logo fur |Article = ഡിജിറ്റൽ ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് ഫോറം |Use = Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used for = |Owner = |Website =...
13:09, 17 ജനുവരി 2018 OceansEightPoster.jpeg (പ്രമാണം) 99 കെ.ബി. Shibukthankappan {{Film poster fur |Article = ഓഷ്യൻസ് 8 |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = |Distributor = |Publisher = |Type...
08:51, 17 ജനുവരി 2018 Oceans13Poster1.jpg (പ്രമാണം) 53 കെ.ബി. Shibukthankappan {{Film poster fur |Article = ഓഷ്യൻസ് തേർറ്റീൻ |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = |Distributor = |Publisher...
17:22, 16 ജനുവരി 2018 Ocean s12Poster1.gif (പ്രമാണം) 70 കെ.ബി. Shibukthankappan {{Film poster fur |Article = ഓഷ്യൻസ് ട്വെൽവ് |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = |Distributor = |Publisher...
17:01, 16 ജനുവരി 2018 Ocean s Eleven 2001 Poster.jpg (പ്രമാണം) 18 കെ.ബി. Shibukthankappan {{Film poster fur |Article = ഓഷ്യൻസ് ഇലവൻ |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = |Distributor = |Publisher =...
13:06, 16 ജനുവരി 2018 Jason Bourne (film).jpg (പ്രമാണം) 49 കെ.ബി. Shibukthankappan {{Film poster fur |Article = ജേസൺ ബോൺ (ചലച്ചിത്രം) |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = |Distributor = |P...
12:59, 16 ജനുവരി 2018 The Bourne Legacy Poster.jpg (പ്രമാണം) 28 കെ.ബി. Shibukthankappan {{Film poster fur |Article = ദ ബോൺ ലെഗസി (ചലച്ചിത്രം) |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = |Distributor...
12:51, 16 ജനുവരി 2018 The Bourne Ultimatum (2007 film poster).jpg (പ്രമാണം) 66 കെ.ബി. Shibukthankappan {{Film poster fur |Article = ദ ബോൺ അൾട്ടിമേറ്റം (ചലച്ചിത്രം) |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name =...
02:28, 16 ജനുവരി 2018 BourneIdentityfilm.jpg (പ്രമാണം) 104 കെ.ബി. Shibukthankappan {{Film poster fur |Article = ദ ബോൺ ഐഡന്റിറ്റി (ചലച്ചിത്രം) |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = |Di...
17:57, 15 ജനുവരി 2018 Bourne supremacy ver2.jpg (പ്രമാണം) 93 കെ.ബി. Shibukthankappan {{Film poster fur |Article = ദ ബോൺ സുപ്രീമസി (ചലച്ചിത്രം) |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = |Distr...
17:02, 14 ജനുവരി 2018 Priyamanasam poster.jpg (പ്രമാണം) 26 കെ.ബി. Arunsunilkollam {{Film poster fur |Description = Priyamanasam film poster |Source = Priyamanasam official site |Author = Priyamanasam official site |Article = പ്രിയമാനസം |Purpose = to serve as the primary means of visual identification at the top o...
05:50, 14 ജനുവരി 2018 Saving Private Ryan poster.jpg (പ്രമാണം) 74 കെ.ബി. Shibukthankappan {{Film poster fur |Article = സേവിംഗ് പ്രൈവറ്റ് റയാൻ |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = |Distributor...
04:31, 14 ജനുവരി 2018 Athisayan malayalam.jpg (പ്രമാണം) 33 കെ.ബി. Arunsunilkollam {{Film poster fur |Article = അതിശയൻ |Description = This is the poster for Athisayan film. The cover art copyright is believed to belong to the distributor of the film or the publisher of the film. |Source = One...
00:08, 12 ജനുവരി 2018 Amazon Alexa Logo.png (പ്രമാണം) 36 കെ.ബി. Shibukthankappan {{Logo fur |Article = ആമസോൺ അലെക്സ |Use = <!--Choose: Infobox / Org / Brand / Product / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used for = |Owner = |Website = |H...
17:30, 11 ജനുവരി 2018 2013-02-26.jpg (പ്രമാണം) 395 കെ.ബി. Davidjose365 {{വിവരങ്ങൾ |വിവരണം= |ഉറവിടം= |തിയ്യതി= |സ്ഥലം= |രചയിതാവ്= |അനുമതി= {{പകർപ്പവകാശം അറിയില്ല}} }}
17:13, 11 ജനുവരി 2018 Poochasanyasi.jpg (പ്രമാണം) 18 കെ.ബി. Dvellakat {{Film poster fur |Article = പൂച്ചസന്യാസി |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = |Distributor = |Publisher =...
17:11, 11 ജനുവരി 2018 Varanmare avasyamundu.jpg (പ്രമാണം) 31 കെ.ബി. Dvellakat {{Film poster fur |Article = വരന്മാരെ ആവശ്യമുണ്ട് |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = |Distributor =...
17:06, 11 ജനുവരി 2018 Idavazhiyile.jpg (പ്രമാണം) 33 കെ.ബി. Dvellakat {{Film poster fur |Article = |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = |Distributor = |Publisher = |Type = |Website...
17:00, 11 ജനുവരി 2018 ൧൨൩.png (പ്രമാണം) 104 കെ.ബി. Davidjose365 {{വിവരങ്ങൾ |വിവരണം= |ഉറവിടം= |തിയ്യതി= |സ്ഥലം= |രചയിതാവ്= |അനുമതി= {{പകർപ്പവകാശം അറിയില്ല}} }}
12:34, 11 ജനുവരി 2018 കെ.ബാലകൃഷ്ണ കുറുപ്പ്.jpg (പ്രമാണം) 23 കെ.ബി. AjayPayattuparambil കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി വെബ്‌സൈറ്റിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ചത് ആണ് ഈ ചിത്രം. കെ.ബാലകൃഷ്ണ കുറുപ്പ് എന്...
20:08, 10 ജനുവരി 2018 ശാസ്ത്രം ജീവച്ചരിത്രങ്ങളിലൂടെ.jpeg (പ്രമാണം) 54 കെ.ബി. Sreejithk2000 Non-free reduced
19:39, 10 ജനുവരി 2018 How old are you.jpg (പ്രമാണം) 20 കെ.ബി. Sreejithk2000 Non-free reduced
19:35, 10 ജനുവരി 2018 Christ University Logo.png (പ്രമാണം) 41 കെ.ബി. Sreejithk2000 Non-free reduced
17:07, 10 ജനുവരി 2018 The Fault in Our Stars (Official Film Poster).png (പ്രമാണം) 240 കെ.ബി. Shibukthankappan {{Film poster fur |Article = ദ ഫോൾട്ട് ഇൻ അവർ സ്റ്റാർസ് (ചലച്ചിത്രം) |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION -->...
18:12, 8 ജനുവരി 2018 A Dance With Dragons US.jpg (പ്രമാണം) 17 കെ.ബി. Shibukthankappan {{Book cover fur |Article = എ ഡാൻസ് വിത്ത് ഡ്രാഗൺസ് |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Author / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Title = |Author...
14:50, 8 ജനുവരി 2018 ATM Movie poster.jpg (പ്രമാണം) 30 കെ.ബി. Arunsunilkollam {{Film poster fur |Description = ATM movie official poster |Source = http://img.nowrunning.com/content/Movie/2015/ATM/bg2.jpg?fbrefresh=120122647321 |Date = 2015 |Author = Jespal Shanmugan |Article = എ ടി എം (2015-ലെ ചലച്ചിത...
01:56, 8 ജനുവരി 2018 A Song of Ice and Fire book collection box set cover.jpg (പ്രമാണം) 26 കെ.ബി. Shibukthankappan {{Book cover fur |Article = എ സോങ് ഓഫ് ഐസ് ആൻഡ് ഫയർ |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Author / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Title = |Author...
13:26, 7 ജനുവരി 2018 Theeran Adhigaram Ondru Poster.jpg (പ്രമാണം) 23 കെ.ബി. Arunsunilkollam {{Film poster fur |Article = തീരൻ അധികാരം ഒൻട്ര് |Use = Infobox<!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = തീരൻ അധി...
10:43, 7 ജനുവരി 2018 Joesph Panengaden.jpg (പ്രമാണം) 85 കെ.ബി. Kaitha Poo Manam {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= ജോസഫ് പാണേങ്ങാടൻ |വിവരണം= മലയാളത്തിലെ ഒരു ചലച്ചിത്ര നടനും ചലച്ചിത...
06:45, 7 ജനുവരി 2018 Justice League film poster.jpg (പ്രമാണം) 132 കെ.ബി. Arunsunilkollam {{Film poster fur | Article = ജസ്റ്റിസ് ലീഗ് | Use = Infobox | Name = Justice League | Distributor = Warner Bros. Pictures | Owner = | Source = https://www...
06:54, 6 ജനുവരി 2018 La La Land (film).png (പ്രമാണം) 86 കെ.ബി. Shibukthankappan {{Film poster fur |Article = ലാ ലാ ലാൻഡ് (ചലച്ചിത്രം) |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = |Distributor...
01:42, 6 ജനുവരി 2018 Now You See Me Poster.jpg (പ്രമാണം) 20 കെ.ബി. Shibukthankappan {{Film poster fur |Article = നൗ യു സീ മീ (ചലച്ചിത്രം) |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = |Distributor =...
06:45, 4 ജനുവരി 2018 POYMUKHANGAL MALAYALAM FILM.jpg (പ്രമാണം) 79 കെ.ബി. Kaitha Poo Manam {{Film poster fur |Article = പൊയ്മുഖങ്ങൾ |Use = Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = |Distributor = |Publisher = |Type = |Website =...
16:44, 3 ജനുവരി 2018 Dharmapuri Bus Burning.jpg (പ്രമാണം) 22 കെ.ബി. Vengolis {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= ധർമപുരി ബസ്സ് കത്തിക്കൽ |വിവരണം= ധർമപുരി ബസ്സ് കത്തിക്കൽ |ഉറവിടം= ht...
15:55, 3 ജനുവരി 2018 Nalla Thanka-1950.jpg (പ്രമാണം) 28 കെ.ബി. Kaitha Poo Manam {{Film poster fur |Article = നല്ല തങ്ക |Use = Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = |Distributor = |Publisher = |Type = |Website = |Owner...
15:45, 3 ജനുവരി 2018 Prahlada.jpg (പ്രമാണം) 21 കെ.ബി. Kaitha Poo Manam {{Film poster fur |Article = പ്രഹ്ലാദ |Use = Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = |Distributor = |Publisher = |Type = |Website = |Owner...
15:32, 3 ജനുവരി 2018 Manthravadi.png (പ്രമാണം) 65 കെ.ബി. Kaitha Poo Manam {{Film poster fur |Article = മന്ത്രവാദി (ചലച്ചിത്രം) |Use = Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = |Distributor = |Publisher = |Type...
15:25, 3 ജനുവരി 2018 Rarichan Enna Pauran.jpg (പ്രമാണം) 28 കെ.ബി. Kaitha Poo Manam {{Film poster fur |Article = രാരിച്ചൻ എന്ന പൗരൻ |Use = Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = |Distributor = |Publisher = |Type = |Webs...
15:18, 3 ജനുവരി 2018 Koodappirappu.jpg (പ്രമാണം) 39 കെ.ബി. Kaitha Poo Manam {{Film poster fur |Article = കൂടപ്പിറപ്പ് |Use = Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = |Distributor = |Publisher = |Type = |Website...
13:33, 3 ജനുവരി 2018 Kalam Marunnu.jpg (പ്രമാണം) 20 കെ.ബി. Kaitha Poo Manam {{Film poster fur |Article = കാലം മാറുന്നു |Use = Infobox <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = |Distributor = |Publisher = |Type = |Website...
13:17, 3 ജനുവരി 2018 Kidappadam.jpg (പ്രമാണം) 24 കെ.ബി. Kaitha Poo Manam {{ന്യായോപയോഗ ഉപപത്തി |ലേഖനം= കിടപ്പാടം |വിവരണം= ചതുരംഗം എന്ന പഴയ ഒരു മലയാള ചലച്ചിത്രത്തിന്റെ ര...
20:13, 2 ജനുവരി 2018 Luis Fonsi Feat. Daddy Yankee - Despacito (Official Single Cover).png (പ്രമാണം) 54 കെ.ബി. Arunsunilkollam {{Album cover fur |Description = |Source = [https://itunes.apple.com/us/album/despacito-feat-daddy-yankee/id1192561029 iTunes (US)] |Date = January 13, 2017 |Author = Universal Latin |Article = Despacito |Purpos...
17:36, 2 ജനുവരി 2018 Into the Woods film poster.jpg (പ്രമാണം) 168 കെ.ബി. Shibukthankappan {{Film poster fur |Article = |Use = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Name = ഇൻ ടു ദ വുഡ്സ് (ചലച്ചിത്രം) |Distributo...
15:58, 2 ജനുവരി 2018 Kalolsavam-2018-logo.jpg (പ്രമാണം) 58 കെ.ബി. Sai K shanmugam {{Logo fur |Article = കേരള സ്കൂൾ കലോത്സവം 2018 |Use = <!--Choose: Infobox / Org / Brand / Product / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used for = |Owner = |...
12:21, 2 ജനുവരി 2018 Star map 2018 Jan.png (പ്രമാണം) 210 കെ.ബി. Shajiarikkad {{വിവരങ്ങൾ |വിവരണം = 2018 ജനുവരി 15 രാത്രി 8.30ന് മദ്ധ്യകേരളത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന ആകാശദൃശ്യം. |ഉറവിടം...
11:46, 2 ജനുവരി 2018 Jamshedpur FC.svg.png (പ്രമാണം) 99 കെ.ബി. Sai K shanmugam {{Logo fur |Article = ജംഷഡ്പൂർ എഫ് സി |Use = <!--Choose: Infobox / Org / Brand / Product / Other --> <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used for = |Owner = |Website...
ആദ്യതാൾമുൻപത്തെ താൾഅടുത്ത താൾഅവസാന താൾ
"https://ml.bywiki.com/wiki/പ്രത്യേകം:പ്രമാണങ്ങളുടെ_പട്ടിക" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്